Súťažné podmienky (Facebook)

 1. Usporiadateľ súťaže 

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť AltTag Media, s.
r. o., so sídlom Starhradská 18, 851 05 Bratislava, IČO: 46168974, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka č. 73380/B  (ďalej len
„usporiadateľ“). 

 1. Trvanie súťaže 

Súťaž „Koľko lekcií má online škola digitálneho
marketingu?“ je časovo limitovaná a prebieha v dňoch od 11.6.2020 do 30.6.2020
vrátane. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia
súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže. 

 1. Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia
ako 18 rokov, s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá súhlasí s
podmienkami. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami
súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. 

Podmienkou zapojenia sa do súťaže je správne
odpovedanie na súťažnú otázku v komentári pod súťažným príspevkom.

 1. Ceny 

Usporiadateľ súťaže odovzdá výhercovi nasledujúce Ceny:

 • 1x vstup do
  Online školy digitálneho marketingu

Usporiadateľ venuje do súťaže 2x vstup do
Online školy digitálneho marketingu, žrebovať sa budú 2 výhercovia/každý
výherca získa 1x vstup do Online školy digitálneho marketingu.

(Ďalej len Cena)

Cenu/Ceny budú vyžrebované naraz zo všetkých
súťažiacich po ukončení súťaže. Vyplatenie výhry v hotovosti nie je
možné. 

 1. Žrebovanie, vyhlásenie výhercov a
  informovanie výhercov a prevzatie výhry 

Žrebovanie súťaže sa uskutoční dňa 1.7.2020 a bude
prebiehať pod dohľadom 2 osôb určených Usporiadateľom. 

Žrebovanie je uskutočnené
softwarom, ktorý je na to určený, to znamená náhodne vyberá Výhercu
z databázy všetkých Súťažiacich.

Výhercovia budú o výhre
informovaní písomne v komentári pod súťažným príspevkom.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného
rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané Ceny boli splnené, alebo nie. Ceny
nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky
stanovené pre výhru Cien. 

Výhercovi bude Cena odovzdaná spôsobom, ktorý si dohodne
Usporiadateľ s Výhercom po jeho kontaktovaní prostredníctvom správy na Facebooku. V prípade, že bude výhra zaslaná poštou, usporiadateľ
nezodpovedá za straty alebo poškodenie spôsobené Slovenskou poštou.

Ak výherca do troch dní od prvého
kontaktovania neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie
súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava
náhradník.

Náhradník je vyžrebovaný ihneď po tom, čo Usporiadateľ
zistil, že výherca neprejavil súhlas s nadobudnutím výhry, vzdal sa výhry,
odoprel súhlas, resp. nesplnil inú podmienku podľa týchto pravidiel, a to
obdobným spôsobom ako pri prvom žrebovaní Víťaza.

Ak nastane rovnaká situácia aj pri prvom náhradníkovi,
výhru získava náhradník vyžrebovaný v druhom poradí a postupne až náhradník v
dvadsiatom piatom poradí. 

 1. Osobné údaje 

Účasťou v súťaži dáva každý súťažiaci súhlas k
spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu, ktoré súťažiaci poskytol za účelom
realizácie súťaže, jeho účasti v súťaži.

Spracovanie údajov sa riadi Zásadami spracovania
a ochrany osobných údajov, ktoré boli sprístupnené na webovej stránke https://mysli.digital/

 1. Záverečné ustanovenia 

Ustanovenia týchto podmienok súťaže sa stávajú
platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na webovej stránke https://mysli.digital/

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel
súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie
výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov,
ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a
podmienok hry usporiadateľ zverejní na webovej stránke https://mysli.digital/  Usporiadateľ
nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi
poskytnutými súťažiacimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Výherca nemá právny nárok na výmenu Ceny alebo výplatu
jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Súťažiaci berie
na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych
predpisov vymáhať súdnou cestou.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas
riadiť sa týmito podmienkami súťaže.

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov (Facebook)

 

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4. bod 7. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je spoločnosť AltTag Media, s. r. o., so sídlom Starhradská 18, 851 05 Bratislava, IČO: 46168974, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 73380/B  (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú:
  • adresa: Starhradská 18, 851 05 Bratislava, Slovenská republika
  • email: roman@alttag.media
  • telefón: +421 903 644 908 
 1. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.
 2. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

1.      Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe vášho zapojenia do súťaže „„Koľko lekcií má online škola digitálneho marketingu?“ organizovanej prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti Facebook (ďalej len „Súťaž“).

2.      Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

1.      Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2.      Účelom spracovania osobných údajov je možnosť vyžrebovania víťaza a zaslania výhry víťazovi.

3.      Zo strany správcu prichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR v súvislosti s použitím údajov na marketingové účely. S takýmto spracovaním poskytujete svoj výslovný súhlas.

 

IV. Doba uchovávania údajov

1.      Správca uchováva osobné údaje:

§  po dobu nevyhnutnú k uskutočneniu súťaže, vyžrebovaniu výhercov, kontaktovaniu výhercov a odovzdaniu výhier, spravidla nie dlhšie ako tri mesiace po uskutočnení žrebovania výhercov.

§  po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2.      Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1.      Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

§  podieľajúce sa na dodaní výhry a komunikácií s výhercami

§  zaisťujúce chod Súťaže

§  zaisťujúce marketingové služby

2.      Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

VI. Vaše práva

1.      Za podmienok stanovených v GDPR máte:

§  právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

§  právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.

§  právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

§  právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a

§  právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

§  právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. I. týchto podmienok.

2.      Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1.      Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2.      Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

3.      Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1.      Zúčastnením sa súťaže potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2.      Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.

 

 

Súťažné podmienky (Instagram)

1. Usporiadateľ súťaže 

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť AltTag Media, s. r. o., so sídlom Starhradská 18, 851 05 Bratislava, IČO: 46168974, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 73380/B  (ďalej len „usporiadateľ“). 

 

2. Trvanie súťaže 

Súťaž „Koľko lekcií má online škola digitálneho marketingu?“ je časovo limitovaná a prebieha v dňoch od 11.6.2020 do 30.6.2020 vrátane. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže. 

 

3. Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá súhlasí s podmienkami. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. 

Podmienkou zapojenia sa do súťaže je správne odpovedanie na súťažnú otázku v komentári pod súťažným príspevkom, a sledovanie IG profilu https://www.instagram.com/myslidigital/.

4. Ceny 

Usporiadateľ súťaže odovzdá výhercovi nasledujúce Ceny:

·         1x vstup do Online školy digitálneho marketingu

 

Usporiadateľ venuje do súťaže 2x vstup do Online školy digitálneho marketingu, žrebovať sa budú 2 výhercovia/každý výherca získa 1x vstup do Online školy digitálneho marketingu.

(Ďalej len Cena)

Ceny budú vyžrebované naraz zo všetkých súťažiacich po ukončení súťaže. Vyplatenie výhry v hotovosti nie je možné. 

 

 

5. Žrebovanie, vyhlásenie výhercov a informovanie výhercov a prevzatie výhry 

Žrebovanie súťaže sa uskutoční dňa 1.7.2020 a bude prebiehať pod dohľadom 2 osôb určených Usporiadateľom. 

Žrebovanie je uskutočnené softwarom, ktorý je na to určený, to znamená náhodne vyberá Výhercu z databázy všetkých Súťažiacich.

Výhercovia budú o výhre informovaní písomne v komentári pod súťažným príspevkom na Instagramovej stránke https://www.instagram.com/myslidigital/.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané Ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru Cien. 

Výhercovi bude Cena odovzdaná spôsobom, ktorý si dohodne Usporiadateľ s Výhercom po jeho kontaktovaní prostredníctvom správy na Instagrame. V prípade, že bude výhra zaslaná poštou, usporiadateľ nezodpovedá za straty alebo poškodenie spôsobené Slovenskou poštou.

Ak výherca do troch dní od prvého kontaktovania neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava náhradník.

Náhradník je vyžrebovaný ihneď po tom, čo Usporiadateľ zistil, že výherca neprejavil súhlas s nadobudnutím výhry, vzdal sa výhry, odoprel súhlas, resp. nesplnil inú podmienku podľa týchto pravidiel, a to obdobným spôsobom ako pri prvom žrebovaní Víťaza.

Ak nastane rovnaká situácia aj pri prvom náhradníkovi, výhru získava náhradník vyžrebovaný v druhom poradí a postupne až náhradník v dvadsiatom piatom poradí. 

6. Osobné údaje 

Účasťou v súťaži dáva každý súťažiaci súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu, ktoré súťažiaci poskytol za účelom realizácie súťaže, jeho účasti v súťaži.

Spracovanie údajov sa riadi Zásadami spracovania a ochrany osobných údajov, ktoré boli sprístupnené na webovej stránke https://mysli.digital/

7. Záverečné ustanovenia 

Ustanovenia týchto podmienok súťaže sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na webovej stránke https://mysli.digital/

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ zverejní na webovej stránke https://mysli.digital/ Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Výherca nemá právny nárok na výmenu Ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas riadiť sa týmito podmienkami súťaže.

 

 

 

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov (Instagram)

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4. bod 7. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je spoločnosť AltTag Media, s. r. o., so sídlom Starhradská 18, 851 05 Bratislava, IČO: 46168974, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 73380/B  (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú:
  • adresa: Starhradská 18, 851 05 Bratislava, Slovenská republika
  • email: roman@alttag.media
  • telefón: +421 903 644 908 
 1. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.
 2. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

1.      Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe vášho zapojenia do súťaže „„Koľko lekcií má online škola digitálneho marketingu?“ organizovanej prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti Instagram (ďalej len „Súťaž“).

2.      Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

1.      Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2.      Účelom spracovania osobných údajov je možnosť vyžrebovania víťaza a zaslania výhry víťazovi.

3.      Zo strany správcu prichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR v súvislosti s použitím údajov na marketingové účely. S takýmto spracovaním poskytujete svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

1.      Správca uchováva osobné údaje:

§  po dobu nevyhnutnú k uskutočneniu súťaže, vyžrebovaniu výhercov, kontaktovaniu výhercov a odovzdaniu výhier, spravidla nie dlhšie ako tri mesiace po uskutočnení žrebovania výhercov.

§  po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2.      Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1.      Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

§  podieľajúce sa na dodaní výhry a komunikácií s výhercami

§  zaisťujúce chod Súťaže

§  zaisťujúce marketingové služby

2.      Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

VI. Vaše práva

1.      Za podmienok stanovených v GDPR máte:

§  právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

§  právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.

§  právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

§  právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a

§  právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

§  právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. I. týchto podmienok.

2.      Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1.      Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2.      Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

3.      Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1.      Zúčastnením sa súťaže potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2.      Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.